De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd inzake Titel 9 BW 2.

Een belangrijke wijziging betreft de groottecriteria van (een groep van) vennootschappen:

  • middelgrote vennootschap gewijzigd: activa EUR 6.000.000 i.p.v. EUR 4.400.000 en netto-omzet EUR 12.000.000 i.p.v. EUR 8.800.000; personeel blijft 50 (artikel 2:396 BW);
  • grote vennootschap gewijzigd: activa EUR 20.000.000 i.p.v. EUR 17.500.000 en netto-omzet EUR 40.000.000 i.p.v. EUR 35.000.000; personeel blijft 250 (artikel 2:397 BW).;
  • micro-entiteit toegevoegd: activa EUR 350.000, netto-omzet EUR 700.000, personeel 10 (artikel 2:395a BW).

Voor alle duidelijkheid: op 2 achtereenvolgende balansdata moet voldaan zijn aan 2 van de 3 criteria om in een bepaalde groep te vallen.

Door de verhoging van de bedragen voor middelgrote- en grote bedrijven, kan het zijn dat uw bedrijf in een lagere categorie ingedeeld kan worden. Dat kan voordeel bieden doordat u minder informatie in uw jaarrekening en publicatiestukken hoeft te laten zien. En als uw onderneming niet (meer) middelgroot is, dan hoeft de jaarrekening wettelijk gezien niet gecontroleerd te worden door een accountant.
De micro-entiteiten hoeven alleen een beperkte balans en resultatenrekening op te stellen. Naar schatting 650.000 bedrijven in Nederland vallen in deze categorie.

Andere wijzigingen betreffen de termijn en opmaak en publicatie en diverse wijzigingen met betrekking tot de toelichting.
De uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen wordt teruggebracht van 11 naar 10 maanden.
De publicatietermijn wordt teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

De volledige tekst van de wetswijziging is te lezen in de
Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekening.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk, mits àlle bepalingen worden toegepast. Officieel gezien gaan alle bepalingen in na publicatie in de Staatscourant.

Natuurlijk zullen wij u persoonlijk informeren over wat de wijzigingen voor u betekenen.